CONCURS OCUPARE POST ÎNGRIJITOR ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GRIGORE TABACARU” HEMEIUȘ
2018-11-26 00:00:00

Școala Gimnazială „Grigore Tabacaru" Hemeiuș, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de îngrijitor-personal nedidactic cu normă intreaga , pentru perioadă nedeterminată.

 

Concursul va fi organizat în data de 17.12.2018.

 

Cerințele postului:

- Studii generale sau medii;

- Să fie cetățean român, cu vârsta de cel puțin 18 ani;

- Apt medical pentru postul de îngrijitor;

- Să nu aibă antecedente penale.

Calendarul concursului:
1. Depunerea dosarelor în perioada10- 12.12.2018, între orele 9:00-14:00
2. Selecția dosarelor
3. Afișarea rezultatelor selectării dosarelor 13.12.2018, ora 13:00
4. Contestații rezultate după selecția dosarelor 13.12.2018, ora 13:00-14:00
5. Afișarea rezultatelor constestațiilor 13.12.2018, ora 14:00-15:00
6. Proba practică 17.12.2018, ora 9:00-10:00
7. Afișarea rezultatelor după proba practică, 17.12.2018, ora 11:00
8. Interviul 17.12.2018, ora 11:00-12:00
9. Afișarea rezulatelor finale, 17.12.2018, ora 12:00
10. Depunerea constestațiilor 17.12.2018, ora 13:00
11. Afișarea rezulatelor după contestații 17.12.2018, ora 14:00
12. Afișarea rezultului final al concursului 17.12.2018, ora 15:00

Relații suplimentare la serviciul secretariat tel. 0234-217 512, persoana de contact dna. Secretar Doboș Ana.

 

 

Bibliografie de concurs:

-          Legea nr. 319 din 2006, privind protecția și securitatea muncii (actualizată în 2016), publicată în Monitorul Oficial partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 (M.Of. 646/2006);

Referința bibliografică (adresă web):

http://www.securitatea-muncii.ro/legislatie-protectia-muncii/legea-319-2006.pdf

-          Legea nr. 307 din 2006 (actualizată în 2016), privind apărarea împotriva incendiilor, publicată în Monitorul Oficial nr. 209 din 22 martie 2016 (M.Of. 209/2016)

Referința bibliografică (adresă web):

https://www.igsu.ro/biblioteca/legislatie/Organizarea%20si%20functionarea%20IGSU/LEGE-307-2006.pdf

 

Tematica de concurs:

-          Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ. Metode de dezinfecție și

noțiuni fundamentale de igienă;

-          Reguli de efectuare a curățeniei în instituții de învățământ;

-          Securitatea și sănătatea în muncă și PSI.

Concursul va consta în următoarele etape:

-          Selecția dosarelor;

-          Proba practică – 100 de puncte;

-          Interviu – 100 de puncte

Candidații care nu obțin minim 50 puncte la proba practică, nu pot participa la proba de interviu. Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la proba scrisă și proba practică. Se consideră admiși candidații care au obținut cel mai mare punctaj, în ordine descrescătoare.

Dosarul de concurs trebuie să cuprindă următoarele:
- Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
- Copie după C.I., certificat de naștere, certificat de căsătorie;
- Acte de studii - original și copie (documente care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari precum si documente care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ).
- Cazier judiciar - original;
- Copie după carnetul de muncă, conform cu originalul sau după caz o adeverință care să ateste vechimea în muncă.
- Adeverință medicală cu mențiunea „Apt pentru angajare post îngrijitor"
- Curriculum vitae.
Notă: Dosarul trebuie să cuprindă toate documentele și în ordinea menționată mai sus.

Înapoi